© 2021 LVO Studio. All right reserved.

스크린샷 2022-08-31 오전 4.05.44.png

 

 

 

Extra Form Output
상세설명 Client : 한국음악콘텐츠협회
<어딜맨> 시리즈 전편

Youtube Contents
구성 / 연출 / 촬영 / 편집 / 모션그래픽 / 사운드 / 종편

2022 - 
유투브 주소 https://youtube.com/embed/7nvT3DUldy8